Mladi za bolje medije

Mladi za bolje medije

2021
 
Projekat “Mladi za bolje medije” kojeg Mediacentar Sarajevo provodi u partnerstvu sa NVO JaBiHEU uz finansijsku podršku Evropske unije, posvećen je razvoju inovativnog pristupa jačanju neovisnih medija u Bosni i Hercegovini i unapređenju medijske pismenosti. Osnova projekta je poticanje aktivizma mladih ljudi u našoj zemlji. Želimo ohrabriti i podržati snažniji angažman mladih u zagovaranju za slobodu medija i povećanje sigurnosti novinara. Projekat se provodi od 1.1.2021. do 31.12.2023.
 
Mladi ljudi iz cijele zemlje učit će o medijima i ulozi koju novinari i novinarke imaju u demokratskim društvima. Učit će o postulatima profesionalnog, odgovornog novinarstva kako bi ga znali prepoznati, cijeniti, te i sami zahtijevati više standarde od medija kojima ukazuju svoje povjerenje  – kvalitetne, pouzdane, provjerene i tačne informacije o temama koje su mladim ljudima bitne.
 
Kroz projektne aktivnosti povezat ćemo mlade ljude sa novinarima, urednicima, donosiocima odluka, te graditi platforme i mehanizme koji će omogućiti mladim ljudima da saradjuju međusobno, uče jedni od drugih, ali i da svoje ideje, potrebe, razloge za zabrinutost usmjere ka onima koji mogu uticati na promjene kakve mladi žele vidjeti u Bosni i Hercegovini. Cilj nam je izgraditi održive baze znanja, umrežavanja i zagovaranja mladih ljudi za bolje medijsko okruženje u BiH.
 
Ovakvim pristupom nastojimo premostiti nedostatak građanskih inicijativa usmjerenih ka zaštiti medijskih sloboda, prava novinara i novinarki, te nedostatak zahtjeva javnosti za odgovornijim i profesionalnijim novinarstvom.
Projekat podržava trenutnu i najavljenu podršku EU intervencijama u području zaštite slobode izražavanja i neovisnosti medija, u skladu sa preporukama sadržanim u Mišljenju EK o prijavi za članstvo Bosne i Hercegovine.
 
Očekivani projektni rezultati:
 
1000 mladih osoba učestvovat će u edukativnim i zagovaračkim aktivnostima, unaprijediti svoje znanje o medijima i medijskom okruženju, mehanizmima promjena i zagovaranja koje mogu korisiti da ostvare promjene koje žele vidjeti u BiH.
200 novinara i donosilaca odluka sudjelovat će u radu sa mladim ljudima na razvoju znanja o medijima, prepoznavanju izazova za profesionalno novinarstvo i unapređenju politika vezanih za slobodu medija.
20 organizacija civilnog društva sudjelovat će u projektu i imati priliku razviti medijske programe za mlade u svojim zajednicama.
Mladi ljudi pokrenut će najmanje 80 inicijativa usmjerenih ka boljem medijskom izvještavanju o temama bitnim za mlade ljude, sigurnijem radnom okruženju za novinare i novinarke, snažnijem odgovoru bh. vlasti na preporuke sadržane u Mišljenju Evropske komisije o prijavi BiH za članstvo u EU.
Bit će provedno istraživanje o medijskim navikama mladih ljudi u BiH sa namjerom da se omogući bolji uvid u medijske sadržaje kojima mladi pristupaju, njihove interese i razumijevanje medijskog okruženja u BiH.
Forum mladih omogućit će upoznavanje i umrežavanje mladih, novinara i donosilaca odluka, te stvoriti priliku da mladi uče o zagovaranju i zastupanju svojih interesa.
30 zagovaračkih sastanaka (meet-ups) će ohrabriti mlade da redovno komuniciraju sa predstavnicima vlasti, prepoznaju prostor za djelovanje i načine da dovedu do promjena.
Neformalna mreža mladih okupljenih oko projekta stvori će prostor za saradanju, razmjenu sadržaja, objavljivanje sadržaja, izradu zagovaračkih dokumenata.
20 radionica o medijima i 6 kampova za mlade će biti održano uz podršku lokalnih omladinskih organizacija. Inovativne radionice će osnažiti mlade ljude da budu aktivni korisnici medija, kritični prema sadržajima koji koriste, kompetentni da prepoznaju kvalitetne medijske sadržaje i ohrabreni da takav sadržaj traže od medija.
Takmičenje za mlade će potaknuti mlade na produkciju sadržaja, promišljanje o uticaju tehnologije na medije i medijske slobode, te potaknuti zanimanje za načine na koje mladi mogu preuzeti inicijativu i podržati bolje novinarske standarde.
Velika javna kampanja podržat će ostvarenje projektnih ciljeva te odaslati snažne poruke o aktivnim i zaniteresovanim mladim ljudima.